HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point/ Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke) predstavlja sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Olakšava identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti, svakog fizičkog, hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda uključujući sve međuprocese. HACCP sistem sastoji se od dve osnovne komponente: HA i CCP. HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje. CCP (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može sprečiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo. HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje.

Prednosti primene i sertifikacije HACCP sistema su:

  • podiže nivo zdravstvene bezbednosti hrane ili proizvoda
  • sticanje poverenja kupaca
  • eliminišu se rizici kontaminacije
  • osigurava se racionalno korišćenje sirovina
  • podiže nivo svesti zaposlenih o tome šta, kako, kada i zašto treba da se uradi u cilju prevencije kontaminacije hrane ili proizvoda
  • omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda
  • omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor

Zašto sertifikovati HACCP sistem?

Obaveza svakog proizvođača je da tržištu pruži kvalitetnu hranu sa određenim nutritivnim svojstvima i senzorskim osobinama, ali istovremeno i higijenski ispravnu, sigurnu hranu, čime će povoljno uticati na zdravlje potrošača. Osnovni cilj HACCP koncepta je proizvodnja bezbednih prehrambenih proizvoda. Dakle, HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda već na njegovu zdravstvenu ispravnost. I to metod podrazumeva proizvodnju zdravstveno ispravnih namirnica preventivnim delovanjem, a ne posledičnim (inspekcijskim) delovanjem.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema upravljanja zaštitom životne sredine (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001) i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400 organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Albaniji i Nigeriji.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.