ISO 22301 (Business continuity management system/Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja) definiše zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji izazivaju poremećaj, smanjenje verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave. Ovaj standard je primenljiv na sve organizacije, bez obzira na delatnost i veličinu.

Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja su:

  • dalji razvoj biznisa i pod nepovoljnim uslovima,
  • smanjen rizik ugrožavanja ključnih poslovnih procesa, usled incidenta,
  • uspešno prevazilaženje vanrednih situacija,
  • usklađenost sa zakonskim zahtevima i regulativama i nakon incidenta…

Zašto sertifikovati sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja?

Standard ISO 22301 je namenjen svim organizacijama koje imaju cilj da u slučaju incidenta/prekida/nepovoljne situacije efikasno reaguju putem odgovarajućih vežbi, dobiju odgovarajuću podršku za obavljanje ključnih procesa, uspostaljajem Planova kontinuiteta poslovanja zaštite ugled organizacije i svih zainteresovanih strana, kao i da ostanu usaglašeni sa pravnim i ugovornim obavezama.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema upravljanja zaštitom životne sredine menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001) i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400 organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Albaniji, Hrvatskoj i Nigeriji i izdao preko 3300 JUQS i IQNet sertifikata.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.