ISO 14001 (environmental management system/sistem menadžmenta životnom sredinom) je standard koji specificira zahteve kojima se postavlja okvir za razvijanje sistema menadžmenta životnom sredinom. Primenjiv na svaku organizaciju, bez obzira na njenu delatnost, koja želi uspostaviti, implementirati, održavati i unapređivati sistem menadžmenta žovotnom sredinom. Osnovna namera standarda ISO 14001 je da se na globalnom nivou poboljša uticaj organizacija i pojedinaca na životnu sredinu.

Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta životnom sredinom su:

  • identifikovanje ekoloških aspekata uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga
  • sticanje i održavanje tržišnog udela promovišući “zelenu”sliku organizacije
  • postizanje i prezentovanje uticaja na životnu sredinu svim zainteresovanim stranama
  • smanjenje premije osiguranja
  • smanjenje troškova kroz efikasnije korišćenje resursa

 

Zašto sertifikovati sistem menadžmenta životnom sredinom?

Svaka uspešna organizacija bi trebala da:

  • kroz sprovođenje odgovarajućih ciljeva i politika efektivno i efikasno upravljala svim rizicima značajnih sa ekoloških aspekata životne sredine
  • koriste logičnu i objektivnu metodologiju za vrednovanje ekoloških aspekata, na osnovu važnosti njihovih uticaja na životnu sredinu
  • usmeri svoj sistem upravljanja ka poboljšanju i minimiziranju tih značajnih uticaja na životnu sredinu

Obavljanjem svojih procesa, u toku proizvodnje svojih proizvoda ili pružanju svojih usluga, svaka organizacija koristi prirodne resurse i neobnovljive izvore energije, a  istovremeno, stvara sekundarne proizvode kao i otpad. Sistem menadžmenta životnom sredinom je koristan alat, koji omogućava organizacijama bilo koje veličine ili tipa da kontrolišu uticaj njihovih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001) i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400 organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Nigeriji.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.