ISO 22000 (food safety management system/sistem upravljanja bezbednošću hrane) je međunarodni standard za sisteme menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane. On definiše set opštih zahteva za zdravstvenu bezbednost hrane. Zahtevi ISO 22000 se mogu primeniti na sve vrste organizacija u okviru lanca hrane, koji obuhvata proizvođače hrane, primarne proizvođače, prerađivače hrane, transport i skladištenje, maloprodajne podugovarače i prodajna mesta za hranu, zajedno sa međusobno povezanim organizacijama kao što su proizvođači opreme, materijala za pakovanje, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka hrane. Osnova ovog standarda su principi HACCP sistema.

 Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću hrane su:

  • povećanje zaštite i poverenja potrošača
  • obezbeđuje kompaniji kompetencije priznate širom sveta
  • omogućava inkorporaciju zakonskih i regulatornih zahteva koji se odnose na zdravstvenu bezbednost hrane
  • zaposleni postaju svesniji pitanja vezanih za higijenu i zdravstvenu bezbednost hrane
  • optimizuju se resursi organizacije interno i u okviru lanca prehrambene industrije

Zašto sertifikovati sistem menadžmenta bezbednošću hrane?

Prioritet svake organizacije u lancu ishrane je da ojača sistem upravljanja bezbednošću hrane, jer ona mora da pokaže svoju sposobnost da kontroliše opasnosti po bezbednost hrane, kako bi se obezbedila sigurnost finalnih proizvoda, koji ispunjavaju uslove za bezbednost hrane definisane od strane kupaca, potrošača i regulatornog organa.

Kompanije koje su uključene u proizvodnju, pakovanje, snabdevanje i prodaju prehrambenih proizvoda moraju biti sigurni da je bezbednost ovih proizvoda nije ugrožena u lancu ishrane, a to se može postići implementacijom i sertifikacijom sistema upravljanja bezbednošću hrane.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001) i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400 organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Nigeriji.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.