Žalba – Žalba podnosioca JUQS-u na ocenu usaglašenosti, sa željom da sertifikaciono telo ponovo razmotri odluku koja se odnosi na ocenu usaglašenosti.

Prigovor – Izraz nezadovoljstva JUQS-u, bilo koje osobe ili organizacije na aktivnosti sertifikacionog tela, (izuzev žalbe) na koju se očekuje odgovor.

OPIS POSTUPKA:

Kod postupka za rešavanje žalbi i prigovora JUQS se pridržava sledećih principa:

– sve zainteresovane strane imaju pravo da podnesu prigovor ili žalbu;
– JUQS se obavezuje da će čuvati poslovne tajne podnosioca prigovora ili žalbe i da će poštovati sve zahteve u vezi sa poverljivošću;
– sva istraživanja i odluke o žalbama i prigovorima neće rezultirati bilo kakvim diskriminatorskim altivnostima;
– podnosilac žalbe ili prigovora će biti obaveštavan o toku odvijanja postupka;
– kada god je moguće, JUQS će zvanično obavestiti podnosioca prigovora ili žalbe o završetku postupka;
– JUQS će obezbediti da se sprovede svaka korekcija i korektivna mera koja se donese u toku rešavanja žalbi i prigovora;
– JUQS obezbeđuje da lica angažovana u procesu postupanja sa žalbama ne budu ista ona koja su izvršila provere i donela odluke o sertifikaciji, a u slučaju postupanja sa prigovorima ne budu iste osobe koje su učestvovale u predmetu prigovora.
– JUQS će utvrditi, zajedno sa klijentom i podnosiocem prigovora, da li i u kojoj meri, predmet prigovora i njegovo rešenje treba da budu javno dostupni.
Odgovorno lice za proces postupanja sa prigovorima i žalbama je Aleksandar Perović. 

Obrazac prijave Žalba/Prigovor

Postupak rešavanja Žalbe/Prigovor