Жалба – Жалба подносиоца JUQS-у на оцену усаглашености, са жељом да сертификационо тело поново размотри одлуку која се односи на оцену усаглашености.

Приговор – Израз незадовољства JUQS-у, било које особе или организације на активности сертификационог тела, (изузев жалбе) на коју се очекује одговор.

ОПИС ПОСТУПКА:

Код поступка за решавање жалби и приговора JUQS се придржава следећих принципа:

– све заинтересоване стране имају право да поднесу приговор или жалбу;

– JUQS се обавезује да ће чувати пословне тајне подносиоца приговора или жалбе и да ће поштовати све захтеве у вези са поверљивошћу;

– сва истраживања и одлуке о жалбама и приговорима неће резултирати било каквим дискриминаторским активностима;

– подносилац жалбе или приговора ће бити обавештаван о току одвијања поступка;

– када год је могуће, JUQS ће званично обавестити подносиоца приговора или жалбе о завршетку поступка;

– JUQS ће обезбедити да се спроведе свака корекција и корективна мера која се донесе у току решавања жалби и приговора;

– JUQS обезбеђује да лица ангажована у процесу поступања са жалбама не буду иста она која су извршила провере и донела одлуке о сертификацији, а у случају поступања са приговорима не буду исте особе које су учествовале у предмету приговора.

– JUQS ће утврдити, заједно са клијентом и подносиоцем приговора, да ли и у којој мери, предмет приговора и његово решење треба да буду јавно доступни.

Одговорно лице за процес поступања са приговорима и жалбама је Aна Катанић.

Образац пријаве Жалба/Приговор

Поступак решавања Жалбе/Приговор