IQNet SR 10 (Social Responsibility Management Systems Requirements/ Sistemi upravljanja društvenom odgovornošću) uspostavlja zahteve za definisanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta društvenom odgovornošću u organizaciji. Ovaj međunarodni standard razvijen je od strane IQNet organizacije i njenih partnera. Kao baza je poslužio standard AENOR-a, IQNet partnera iz Španije.

IQNet SR 10 jednako je primenjiv na velike, srednje i male organizacije, bilo da su u pitanju privatne, državne ili vladine. Standard je primenjiv kako na kompanije koje tek žele da se posvete društvenoj odgovornosti, tako i na one koje se društvenom odgovornošću bave duži niz godina i strateški su integrisani u poslovnu strategiju u izvesnoj meri.

Zašto sertifikovati sistem upravljanja društvenom odgovornošću?

Cilj standarda je integracija sistema menadžmenta društvenom odgovornošću u samu srž poslovne strategije organizacije. ISO 26000 Uputstvo o društvenoj odgovornosti daje odlične smernice o principima na kojima društvena odgovornost kompanije mora da počiva. Ipak, ISO 26000 ne sadrži odredbe koje definišu minimum zahteva za praktičnu implementaciju principa sistema menadžmenta društvene odgovornosti u organizaciji. IQNet SR10 tu pravi iskorak i definiše minium zahteva koje organizacija mora da ispuni.

IQNet SR 10 karakteristike:

IQNet SR 10 je zasnovan na principima i direktivama međunarodnih preporuka ILO, UN, EU, kao i na opštim principima društvene odgovornosti.

IQNet SR 10 uključuje principe, direktive i preporuke uspostavljene u ISO 26000 Uputstvu o društvenoj odgovornosti.

IQNet SR 10 je zasnovan na Demingovom PDCA ciklusu stalnog unapređenja, što ga čini jednostavnim za integraciju s drugim sistemima menadžmenta u organizaciji, kao što su ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i drugima).

IQNet SR 10 je u potpunosti komplementaran sa drugim inicijativama čiji je fokus na zainteresovanim stranama, kao što su GRI (Global Reporting Initiative), SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) i druge.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (prema standardu OHSAS 18001) i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1200 organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Nigeriji.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.